สัตว์เลี้ยง

สัตว์เลี้ยง คือ สัตว์ที่ถูกควบคุมโดยมนุษย์ ในเรื่องการให้อาการ การดูแล ความคุ้มครอง และสร้างความผูกพันธ์ต่อกันกันระหว่างคนกับสัตว์ จึงเรียกว่าสัตว์เลี้ยง แต่จะไม่นับสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ เพราะไม่มีส่วนผูกพันธ์กับชีวิตและความเป็นอยู่กับคนโดยตรง…